BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cảnh

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giám đốc

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại:

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc

Họ và tên: Lê Kiên Trung

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó giám đốc

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại:

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc

Họ và tên: Dương Thành Trung

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó giám đốc

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại:

Email:

Lĩnh vực phụ trách: