BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Họ và tên: Tạ Văn Hải


Chức vụ: Giám đốc


Học hàm, học vị: Thạc sĩ


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cảnh


Chức vụ: Phó giám đốc


Học hàm, học vị: Thạc sĩ


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc

Họ và tên: Lê Kiên Trung


Chức vụ: Phó giám đốc


Học hàm, học vị: Thạc sĩ


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc

Họ và tên: Dương Thành Trung


Chức vụ: Phó giám đốc


Học hàm, học vị: Đại học


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc

Họ và tên: Lê Thị Bình


Chức vụ: Phó giám đốc


Học hàm, học vị: Đại học


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách: