Ban giám đốc

Giám đốc

+ Họ và tên: Nguyễn Xuân Cảnh
+ Chức vụ: Giám Đốc
+ Học vị: Thạc sĩ
+ Lĩnh vực phụ trách:
+ Điện thoại:
+ Email: