CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp – Giáo vụ

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc về quản lý kế toán, tài chính, văn thư, thư viện, giáo vụ, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, thiết bị, giáo dục,… và thực hiện công tác hành chính của cơ quan. Phòng được chia làm 3 Tổ:

– Tổ tài vụ: phụ trách kế toán, tài chính, BHXH, thủ quỹ, tài sản, giải quyết chế độ chính sách,…

– Tổ hành chính, phục vụ: phụ trách văn thư, thư viện, giáo vụ, phục phụ, giáo vụ, điều xe, ….

– Tổ tổ chức: phụ trách quản lý hồ sơ cán bộ, thiết bị, EMIS, PMIS, công nghệ, mạng, máy tính, …

Nhiệm vụ

 1. Phụ trách công tác kế toán tài chính, giải quyết các chế độ, chính sách, bảo hiểm cho cán bộ, viên chức và người lao động; phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm.
 2. Tham mưu xây dựng chương trình và kế hoạch công tác tuần, tháng, năm; Soạn thảo, dự thảo các văn bản, giấy tờ, tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động trong Trung tâm theo yêu cầu của lãnh đạo.
 3. Xây dựng kế hoạch, thu, chi và thanh quyết toán về tài chính hàng tháng, hàng quý và cả năm theo quy định.
 4. Tham mưu công tác tổ chức, xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
 5. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động; quản lý, theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định; theo dõi việc thực hiện nề nếp, chấm công của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm.
 6. Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức chiêu sinh, tư vấn, hướng nghiệp, nhu cầu học tập, lên lịch học, thời khóa biểu và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các lớp học; Thu học phí đào tạo, lệ phí thi.
 7. Làm công tác pháp chế, thủ quỹ, thủ kho, hành chính, văn thư, giáo vụ, thư viện, thiết bị giáo dục, y tế trường học, lái xe, hành chính, phục vụ, bảo vệ, …
 8. Chỉ đạo đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh, an toàn cho Trung tâm; Quản lí tài sản của cơ quan, tham mưu mua sắm, thanh lí thiết bị, tài sản; Quản lí, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, sổ điểm, học bạ, … theo dõi, cấp phát văn bằng chứng chỉ, chứng nhận.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.
 • Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ về Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ứng dụng CNTT&ĐT trong quản lý và dạy học.

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ Tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trong tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt theo tháng, học kì và cả năm học; các chương trình bồi dưỡng Tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;
 2. Điều tra nhu cầu học tập về Công nghệ thông tin – Truyền thông, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 3. Tổ chức tuyển sinh, quản lí, theo dõi, lên lịch học và thời khóa biểu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học; quản lí hồ sơ, sổ sách các lớp học, theo dõi tỉ lệ chuyên cần, nền nếp, đạo đức học viên.
 4. Tham gia dạy Tin học (theo chương trình GDTX), dạy Nghề phổ thông theo kế hoạch.
 5. Tư vấn về kế hoạch bảo vệ các Website của ngành; tham gia bảo dưỡng, bảo trì, duy trì mạng máy tính, máy tính của Trung tâm và cho các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình, các tổ chức cá nhân (khi có yêu cầu).
 6. Xây dựng phân phối chương trình, biên soạn, chỉnh lí, lựa chọn giáo trình và hướng dẫn chi tiết các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Tin học của Trung tâm;
 7. Quản lí, cập nhật, bổ sung, thẩm định ngân hàng đề thi, đề kiểm tra của Phòng đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật.
 8. Lập danh sách, xếp phòng thi, tổ chức coi, chấm và xét duyệt kết quả cho các học viên theo đúng chương trình quy định và quy định của Bộ GD&ĐT.
 9. Chuyển giao công nghệ phần cứng, phần mềm về Tin học cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu.
 10. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị để liên kết đào tạo.
 11. Tổ chức in ấn, cấp phát chứng chỉ CNTT, Ngoại ngữ.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.
 • Phòng đào tạo Ngoại ngữ

Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ về đào tạo Ngoại ngữ.

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trong tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt theo tháng, học kì và cả năm học; các chương trình quy định hiện hành về ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người học;
 2. Điều tra nhu cầu học tập Ngoại ngữ, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 3. 3. Xây dựng phân phối chương trình, biên soạn, chỉnh lí, lựa chọn giáo trình và hướng dẫn chi tiết các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Ngoại ngữ của Trung tâm.
 4. Quản lí, cập nhật, bổ sung, thẩm định ngân hàng đề thi, đề kiểm tra của Phòng đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật.
 5. Tổ chức chiêu sinh, quản lí, theo dõi, lên lịch học và thời khóa biểu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Ngoại ngữ; quản lí hồ sơ, sổ sách các lớp học, theo dõi tỉ lệ chuyên cần, nền nếp, đạo đức học viên.
 6. Tư vấn, thu hồ sơ đăng ký thi CNTT, Ngoại ngữ.
 7. Tham gia dạy Ngoại ngữ (theo chương trình GDTX); Phối hợp với các tổ chức, đơn vị để liên kết đào tạo.
 8. Biên dịch, phiên dịch, biên soạn tài liệu cho các tổ chức cá nhân (khi có yêu cầu).
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.
 • Phòng Giáo dục thường xuyên – Tư vấn, hướng nghiệp và Giáo dục nghề phổ thông

Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc tổ chức thực hiện chương trình GDTX cấp THPT; Tư vấn, Hướng nghiệp và đào tạo Giáo dục Nghề cho học sinh phổ thông và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định. Phòng được chia làm 3 Tổ:

 • Tổ tự nhiên: dạy các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học.
 • Tổ xã hội: dạy các môn Văn; lịch Sử, Địa lý, GDCD, Ngoại ngữ.
 • Tổ Giáo dục Nghề PT: dạy các Nghề Điện tử, Điện dân dụng, cắt may, Thêu rua, Tin học và sửa chữa xe máy.

Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình GDTX cấp THPT cho học viên trong tỉnh; triển khai các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và Giáo dục Nghề phổ thông (cho học sinh THPT trên địa bàn TP Ninh Bình) theo kế hoạch;
 2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phối hợp với các cơ quan, bộ phận khác để làm công tác tuyển sinh.
 3. Quản lí, cập nhật, bổ sung, thẩm định ngân hàng đề thi, đề kiểm tra của Phòng, Tổ đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật.
 4. Tổ chức quản lí, đào tạo, theo dõi, lên lịch học và thời khóa biểu và quản lí hồ sơ, học bạ, sổ điểm, sổ sách các lớp học, theo dõi tỉ lệ chuyên cần, nền nếp, đạo đức học viên.
 5. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, lập danh sách, xếp phòng thi, tổ chức coi, chấm và xét duyệt kết quả cho các học sinh theo đúng chương trình quy định của Bộ GD&ĐT.
 6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT.
 7. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị để liên kết đào tạo, đào tạo trung cấp Nghề cho học viên GDTX.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.
 • Phòng đào tạo, bồi dưỡng và quản lý khoa học

Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ về liên kết, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn du học, ứng dụng khoa học kỹ thuật tổng hợp, chuyển giao công nghệ; quản lý, hướng dẫn, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài, sáng kiến cấp Trung tâm. Phòng chia làm 3 tổ:

– Tổ tuyển sinh: Điều tra nhu cầu, phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh

– Tổ đào tạo, bồi dưỡng: phụ trách quản lý hồ sơ liên kết, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn du học

– Tổ quản lý khoa học: quản lý, hướng dẫn, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ

 1. Tham mưu cho Giám đốc mở các ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh; kế hoạch liên kết, đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.
 2. Điều tra trình độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn chức danh, nghề nghiệp, …. trong ngành và trong tỉnh để tham mưu mở lớp liên kết, đào tạo, bồi dưỡng.
 3. Tổ chức triển khai các hoạt động liên kết đào tạo với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học theo qui định của Bộ GD&ĐT phù hợp với điều kiện của Trung tâm và đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, giáo viên trong ngành và địa phương.
 4. Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản liên quan; theo dõi, quản lý chất lượng giảng dạy, thời gian, tiến độ, chương trình học tập của các lớp liên kết, đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp điều tra, nhận xét đánh giá của học viên cuối khoá để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng.
 5. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tư vấn du học. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.
 6. Phối hợp, nghiên cứu, ứng dụng, các sáng kiến, đề tài khoa học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới. Mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức người lao động trong Trung tâm, cán bộ giáo viên, kỹ thuận viên các cơ sở giáo dục và các tổ chức cá nhân có nhu cầu trong toàn tỉnh.
 7. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài, sáng kiến hàng năm; chủ trì xét duyệt, nghiệm thu cấp Trung tâm; đề xuất công nhận cấp Ngành, cấp Tỉnh, cấp Bộ.
 8. Phối hợp với các phòng chuyên môn trong trung tâm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện nhiệm vụ; Tham gia giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, GDTX và Giáo dục Nghề phổ thông theo kế hoạch.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.