CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN » Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin

 • Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ về Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ứng dụng CNTT&ĐT trong quản lý và dạy học.

 • Nhiệm vụ
 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ Tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trong tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt theo tháng, học kì và cả năm học; các chương trình bồi dưỡng Tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;
 2. Điều tra nhu cầu học tập về Công nghệ thông tin – Truyền thông, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 3. Tổ chức tuyển sinh, quản lí, theo dõi, lên lịch học và thời khóa biểu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học; quản lí hồ sơ, sổ sách các lớp học, theo dõi tỉ lệ chuyên cần, nền nếp, đạo đức học viên.
 4. Tham gia dạy Tin học (theo chương trình GDTX), dạy Nghề phổ thông theo kế hoạch.
 5. Tư vấn về kế hoạch bảo vệ các Website của ngành; tham gia bảo dưỡng, bảo trì, duy trì mạng máy tính, máy tính của Trung tâm và cho các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình, các tổ chức cá nhân (khi có yêu cầu).
 6. Xây dựng phân phối chương trình, biên soạn, chỉnh lí, lựa chọn giáo trình và hướng dẫn chi tiết các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Tin học của Trung tâm;
 7. Quản lí, cập nhật, bổ sung, thẩm định ngân hàng đề thi, đề kiểm tra của Phòng đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật.
 8. Lập danh sách, xếp phòng thi, tổ chức coi, chấm và xét duyệt kết quả cho các học viên theo đúng chương trình quy định và quy định của Bộ GD&ĐT.
 9. Chuyển giao công nghệ phần cứng, phần mềm về Tin học cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu.
 10. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị để liên kết đào tạo.
 11. Tổ chức in ấn, cấp phát chứng chỉ CNTT, Ngoại ngữ.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/Nhiệm vụGhi chú
1Đào Thị Lệ Thủy1977Trưởng phòng; GV Tin học
2Vũ Văn Cường1985Phó trưởng phòng; GV Tin học
3Đặng Anh Tuấn1974Giáo viên Tin học
4Bùi Lan Hương1988Giáo viên Tin học
5Trần Văn Hải1989Giáo viên Tin học
6Phạm Ngọc Đăng1984Giáo viên Tin học
7Nguyễn Sinh Chi1966Giáo viên
8Vũ Thị Phương1990Giáo viên Tin họcHĐ 68