CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN » Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

 • Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ về liên kết, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn du học, ứng dụng khoa học kỹ thuật tổng hợp, chuyển giao công nghệ; quản lý, hướng dẫn, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài, sáng kiến cấp Trung tâm.

 • Nhiệm vụ
 1. Tham mưu cho Giám đốc mở các ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh; kế hoạch liên kết, đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.
 2. Điều tra trình độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn chức danh, nghề nghiệp, …. trong ngành và trong tỉnh để tham mưu mở lớp liên kết, đào tạo, bồi dưỡng.
 3. Tổ chức triển khai các hoạt động liên kết đào tạo với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học theo qui định của Bộ GD&ĐT phù hợp với điều kiện của Trung tâm và đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, giáo viên trong ngành và địa phương.
 4. Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản liên quan; theo dõi, quản lý chất lượng giảng dạy, thời gian, tiến độ, chương trình học tập của các lớp liên kết, đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp điều tra, nhận xét đánh giá của học viên cuối khoá để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng.
 5. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tư vấn du học. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.
 6. Phối hợp, nghiên cứu, ứng dụng, các sáng kiến, đề tài khoa học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới. Mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức người lao động trong Trung tâm, cán bộ giáo viên, kỹ thuận viên các cơ sở giáo dục và các tổ chức cá nhân có nhu cầu trong toàn tỉnh.
 7. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài, sáng kiến hàng năm; chủ trì xét duyệt, nghiệm thu cấp Trung tâm; đề xuất công nhận cấp Ngành, cấp Tỉnh, cấp Bộ.
 8. Phối hợp với các phòng chuyên môn trong trung tâm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện nhiệm vụ; Tham gia giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, GDTX và Giáo dục Nghề phổ thông theo kế hoạch.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/Nhiệm vụGhi chú
1Lê Thị Doanh1984Trưởng phòng
2Nguyễn Thị Phương1979Phó trưởng phòng
3Phạm Thanh Lịch1984Phó trưởng phòng
4Nguyễn Đình Toản1982Chủ tịch CĐ
5Nguyễn Thị Hồng Lan1981Bí thư đoàn TNCSHCM
6Lương Thị Huyền Anh1986Phó bí thư đoàn TNCSHCM
7Nguyễn Thị Liễu1974Giáo viên
8Nguyễn Thị Hiền1981Giáo viên
9Đinh Thị Hương1990Giáo viên
10Đỗ Thị Khánh1982Giáo viên
11Đồng Thanh Bình1972Tư vấn, tuyển sinhHĐ 68