CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN » Phòng Ngoại ngữ

Phòng Ngoại ngữ

 • Chức năng

Tham mưu giúp cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ về đào tạo Ngoại ngữ.

 • Nhiệm vụ
 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trong tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt theo tháng, học kì và cả năm học; các chương trình quy định hiện hành về ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người học;
 2. Điều tra nhu cầu học tập Ngoại ngữ, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 3. 3. Xây dựng phân phối chương trình, biên soạn, chỉnh lí, lựa chọn giáo trình và hướng dẫn chi tiết các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Ngoại ngữ của Trung tâm.
 4. Quản lí, cập nhật, bổ sung, thẩm định ngân hàng đề thi, đề kiểm tra của Phòng đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật.
 5. Tổ chức chiêu sinh, quản lí, theo dõi, lên lịch học và thời khóa biểu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Ngoại ngữ; quản lí hồ sơ, sổ sách các lớp học, theo dõi tỉ lệ chuyên cần, nền nếp, đạo đức học viên.
 6. Tư vấn, thu hồ sơ đăng ký thi CNTT, Ngoại ngữ.
 7. Tham gia dạy Ngoại ngữ (theo chương trình GDTX); Phối hợp với các tổ chức, đơn vị để liên kết đào tạo.
 8. Biên dịch, phiên dịch, biên soạn tài liệu cho các tổ chức cá nhân (khi có yêu cầu).
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều hành của Lãnh đạo Trung tâm.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/Nhiệm vụGhi chú
1Đào Thị Hải Yến1983Trưởng phòng; GV tiếng Anh
2Nguyễn Thị Thuý Vân1979Phó trưởng phòng; GV tiếng Anh
3Nguyễn Thị Thuý1976Giáo viên tiếng Anh
4Trương Thị Phương1985Giáo viên tiếng Anh
5Đinh Thành Đạt1984Giáo viên tiếng Anh
6Đàm Phương Chi1987Giáo viên May
7Phạm Thị Ngọc1962Giáo viên May
8Bùi Thị Kim Huế1975Giáo viên tiếng AnhGiáo viên HĐ