CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ » BCH Đoàn thanh niên trung tâm

Bí thư ĐTN

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lan


Năm sinh: 1981


Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên


Số điện thoại:


Email:

Họ và tên: Lương Thị Huyền Anh


Năm sinh: 1986


Chức vụ: Phó Bí thư ĐTN


Số điện thoại:


Email: