CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ » BCU Chi bộ trung tâm

Bí thư chi bộ

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cảnh

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Số điện thoại:

Email:

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

Phó bí thư chi bộ

Họ và tên: Lê Thị Bình


Năm sinh: 1984


Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách: Công tác Văn phòng.

Chi ủy viên

Họ và tên: Dương Thành Trung


Năm sinh: 1979


Chức vụ: Chi Ủy viên


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức.

Chi ủy viên

Họ và tên: Lê Kiên Trung


Năm sinh: 1979


Chức vụ: Chi Ủy viên


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách: Công tác Kiểm tra; công tác Dân vận.

Chi ủy viên

Họ và tên: Phạm Thanh Lịch


Năm sinh: 1984


Chức vụ: Chi Ủy viên


Số điện thoại:


Email:


Lĩnh vực phụ trách: Công tác Tuyên giáo.