CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ » BCH Công đoàn trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

Họ và tên: Nguyễn Đình Toản


Năm sinh: 1982


Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn


Số điện thoại:


Email:

Phó CT Công đoàn

Họ và tên: Lê Thị Doanh


Năm sinh: 1984


Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn


Số điện thoại:


Email:

Ủy viên BCHCĐ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy


Năm sinh: 1976


Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn


Số điện thoại:


Email:

Ủy viên BCH CĐ

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương


Năm sinh: 1979


Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn


Số điện thoại:


Email:

Họ và tên: Trần Văn Hải


Năm sinh: 1989


Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn


Số điện thoại:


Email: