Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh Ninh Bình tổ chức chuyên đề cấp tỉnh: Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình GDPT 2018, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất, sáng ngày 27/10/2023 Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chuyên đề liên môn các môn Khoa học Tự nhiên với chủ đề “Kết nối Tri thức với cuộc sống” Về…

Xem thêm