CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Trung tâm) là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở GD&ĐT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý về hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

          * Chức năng:

          Thực hiện các chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX); chương trình đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Tin học, Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Ngành GD&ĐT trong tỉnh và nhân dân, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của người học; chương trình giáo dục nghề phổ thông và tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật.

          * Nhiệm vụ:

          – Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

          – Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông cho người dân.

          – Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương về việc tổ chức các chương trình và hình thức học tập phù hợp với từng loại đối tượng;

          – Tổ chức các hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; tổ chức các hoạt động lao động sản xuất và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT;

          – Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin- truyền thông đáp ứng nhu cầu của người học;

          – Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ do trung tâm tổ chức;

         – Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông, các trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên trong tỉnh;

         – Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học như phiên dịch, biên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm ứng dụng, các dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì máy tính cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu;

         – Xây dựng, quản lý và sử dụng các điều kiện hoạt động của Trung tâm như: cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, tài chính, tài sản và nhân sự theo quy định của pháp luật;

        – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình giao hằng năm và theo quy định của pháp luật.