CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:

Ban lãnh đạo: Giám đốc và các Phó Giám đốc;

Các phòng chuyên môn, gồm:

      + Phòng Tổ chức – Hành chính;

      + Phòng Công nghệ Thông tin;

      + Phòng Ngoại ngữ;

      + Phòng Giáo dục thường xuyên;

      + Phòng đào tạo, bồi dưỡng.

Các tổ chức đoàn thể, gồm:

      + Tổ chức Đảng;

      + Tổ chức Công đoàn;

      + Tổ chức Đoàn TNCS HCM.