CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:

Ban lãnh đạo: Giám đốc và các Phó Giám đốc;

Các phòng chuyên môn, gồm:

      + Phòng Hành chính – Tổng hợp – Giáo vụ;

      + Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

      + Phòng đào tạo Ngoại ngữ;

      + Phòng GDTX -Tư vấn hướng nghiệp và Giáo dục nghề phổ thông;

      + Phòng đào tạo, bồi dưỡng và quản lý khoa học.

Các tổ chức đoàn thể, gồm:

      + Tổ chức Đảng;

      + Tổ chức Công đoàn;

      + Tổ chức Đoàn TNCS HCM.