Danh sách các đơn vị đủ điều kiện thi, cấp chứng chỉ CNTT, Ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam và mẫu Chứng chỉ