Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Hướng nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 19/4/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Trong Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT có lộ trình sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh với Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Hướng nghiệp.

Tháng 9/2018, Sở GD&ĐT đã xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh với Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Hướng nghiệp và phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Hướng nghiệp thành lập Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã triển khai quy trình sáp nhập hai trung tâm, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí, sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo, quản lý trung tâm theo quy định.

Ngày 28/5/2019, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình. Bộ máy lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình trước mắt có 01 Giám đốc, 06 Phó Giám đốc và theo lộ trình cho phép đến năm 2022 (3 năm) thì bộ máy lãnh đạo sẽ giảm xuống còn 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc, đồng thời khi đó sẽ thực hiện số lượng cấp phó theo quy định của pháp luật.

Đ/c Phạm Thanh Toàn – Phó Giám đốc Sở trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm

        Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay các đơn vị trực thuộc Sở còn 25 đơn vị (24 trường THPT và 01 Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ) so với 34 đơn vị ở thời điểm tháng 5/2017./.