Thông báo danh sách cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 36 (ngày thi 21/3/2021)