Thông báo danh sách cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 38 (ngày thi 25/9/2021)