Thông báo danh sách cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 39 (ngày thi 07/11/2021)