Thông báo danh sách cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 44 (ngày thi 02/04/2022)