Thông báo danh sách cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 45 (ngày thi 07/05/2022)