Thông báo danh sách thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 25 (ngày thi 08/12/2019)