Thông báo danh sách thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 27 (ngày thi 14/03/2020)