Thông báo danh sách thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 29 (ngày thi 20/06/2020)