Thông báo danh sách thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 31 (ngày thi 12/09/2020)