Thông báo danh sách thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ Cơ bản Khóa 50 (ngày thi 12/03/2023)